» Regulamin

Producenci

Kontakt

 • Sklep online P. P. H. U. MARKER
  NIP: 821-000-24-00
 • E-mail:zamowienia@marker.siedlce.pl
 • Telefon+48 (25) 644-65-67
  +48 510 142 159
 • Godziny działania sklepuGłówny magazyn czynny: od poniedziałku do piątku 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 14.00

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKER24.PL

 

sklep internetowy 'marker24.pl' prowadzony jest przez firmę PPHU MARKER Marek Mikiciuk z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Magazynowej 8c, 08-110 Siedlce.

NIP ;821-000-24-00

zwany dalej 'Sprzedawcą'.

 

§1. Definicje

 • Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.marker24.pl

 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 • Sprzedawca – PPHU MARKER Marek Mikiciuk z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Magazynowej 8c, 08-110 Siedlce , telefon: 22 644 65 67, e-mail:biuro@marker.siedlce.pl ,NIP: 821-000-24-00, \

 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,

 • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta

 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach

 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

 • Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

 • Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka

 • Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu

   

§2. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep 'marker24.pl' prowadzi sprzedaż detaliczna oraz hurtową artykułów umieszczonych na stronach Sklepu.

 2. Niniejszy regulamin określa:

 

 • zasady rejestracji w sklepie internetowym 'marker24.pl'

 • zasady korzystania ze sklepu internetowego 'marker24.pl'

 • warunki składania zamówień w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów oraz sposoby rezygnacji i reklamacji zamówionych produktów w sklepie internetowym 'marker24.pl'

 • zasady składania reklamacji oraz ich rozpatrywania

 1. Wszystkie artykuły umieszczone na stronach sklepu są nowe, nie noszą śladów użytkowania oraz zapakowane są przez producenta produktu.

 2. Umowy zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawarte są w języku polskim.

 3. Ceny produktów umieszczone w sklepie internetowym 'marker24.pl' są cenami brutto.

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

   

§3. Składanie zamówienia

 

 1. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową 'marker24.pl' dokonać wyboru Towaru i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami na stronie.

 2. Wyboru towarów należy dokonać poprzez dodanie ich do koszyka.

 3. W trakcie składania zamówienia do momentu zaakceptowania zamówienia, Kupujący ma prawo modyfikacji ilości oraz poszczególnych zamawianych towarów.

 4. W celu wysłania zamówienia wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu.

 5. Wysłanie przez Kupującego zamówienia i zaakceptowanie Regulaminu stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z PPHU MARKER Marek Mikiciuk

 6. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą w momencie otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego adresu e-mail oraz błędnych danych do wysyłki towarów zamawianych.

   

§4. Formy dostawy i płatności

 

 1. Regularna dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Kupującego adres w momencie składania zamówienia.

 2. Koszty dostawy doliczane są do zakupionych Towarów i uwzględnione osobno na dokumencie sprzedaży.

 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, Pocztą Polską lub poprzez transport Sprzedawcy. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane przy składaniu Zamówienia.

 4. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 30 dni licząc od dnia wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

 5. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:

 • przelewem na numer konta :

 • gotówką lub kartą płatniczą w głównym magazynie Sprzedawcy w Siedlcach przy ulicy Magazynowej 8c

 • płatnością przy odbiorze

 1. Płatność przelewem powinna zostać uiszczona w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

 

§5. Realizacja zamówienia

 

 1. Realizacja zamówienia następuje w dniu złożenia zamówienia, kiedy jest to dzień roboczy do godziny 16.00, zamówienia złożone po godzinie 16 realizowane są następnego dnia roboczego.

 2. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu towaru do wysyłki do Kupującego.

 3. Czas realizacji zamówienia określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia

 4. Po przygotowaniu zamówionych produktów, Kupujący zostanie poinformowany o wysłaniu przesyłki przez Sprzedawcę, na wskazany adres przez Kupującego.

   

§6. Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki , bez podania przyczyny.

 2. Po upływie 14 dni od daty otrzymania przesyłki prawo do odstąpienia od umowy wygada.

 3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o decyzji odnośnie odstąpienia od Umowy na piśmie ( listownie, drogą elektroniczną lub faksem)

 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości ceny towaru.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku towarów rozpakowanych po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względów higieny i ochrony zdrowia.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za zwracany towar nie później niż 14 dni od daty otrzymania towarów które podlegają zwrotowi.

 7. Koszty dostarczenia zwracanych towarów ponosi Kupujący.

 

§7. Odpowiedzialność za wady

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar Kupującemu bez wad oraz śladów użytkowania

 2. Kupujący ma obowiązek w terminie 2 dni od otrzymania przesyłki poinformować sprzedawcę o wadach otrzymanego towaru.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady powstałe podczas transportu innego niż własny.

 

§8. Gwarancja

 

 1. Produkty dostępne w sklepie internetowym 'marker24.pl' mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje dotyczące gwarancji producenta produktu znajdują się w opisie produktu.

 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie gwarancji prosimy o kontakt biuro@marker.siedlce.pl

 

§9. Dane osobowe i pliki cookies

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu zrealizowania zamówienia i dostarczenia przesyłki pod wskazany adres.

 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. smartfonie, tablecie, komputerze). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego działania sklepu internetowego 'marker.24pl'

   

§9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 

 1. Kupujący ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Do pozasądowych możliwości rozstrzygania sporów należą:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może uzyskać na stronie internetowej :http://www.uokik.gov.pl.

 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR (http://www.uokik.gov.pl.).

 3. Platforma zapewnia pomoc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.


§10. Postanowienia końcowe
 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie transakcje zawarte po opublikowaniu Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad poprawą jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie, tj. 19.10.2017


Przejdź do strony głównej
 • Reklama1
 • Reklama2
 • Reklama3
 • Reklama4
 • Reklama5
 • Reklama6
 • Reklama7
 • Reklama8
 • Reklama9
012345678
0